null

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 2 drzew z terenu nieruchomości położonej przy ul. Róży Wiatrów 10

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 16.07.2021 r. została wydana decyzja Nr 69/2021, zezwalająca na usunięcie 2 drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Róży Wiatrów 10

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.735. - cyt. dalej jako „k.p.a.”), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 16.07.2021 r. została wydana decyzja Nr 69/2021, znak sprawy: UD-X-WOŚ.6131.91.2021.MOR(7) zezwalająca na usunięcie 2 drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Róży Wiatrów 10 (działka ew. nr 183 z obrębu 4-09-09) w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek. 

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”. 

Z uwagi na powyższe z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Targówek, ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek, w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku          od 8.00 do 16.00, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.
Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia o jej wydaniu.