null

Obwieszczenie Obwieszczenie dotyczące zgromadzenia materiału dowodowego w postępowaniu o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Obwieszczenie dotyczące zgromadzenia materiału dowodowego w postępowaniu o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew rosnących na terenach nieruchomości położonych przy:  ul. Chodeckiej 15, Łojewskiej 5 i13, Turmonckiej 15 i 17

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 - cyt. dalej jako „k.p.a.”), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że został zgromadzony materiał dowodowy w postępowaniu o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew rosnących na terenach nieruchomości położonych przy:  ul. Chodeckiej 15 (działka ew.  nr 63/2 z obrębu 4-08-04), ul. Łojewskiej 5 (działka ew. nr 66 z obrębu 4-08-04), ul. Łojewskiej 13 (działka ew. nr 24/5 z obrębu 4-08-04) i ul. Turmonckiej 15 i 17 (działka ew. nr 51 z obrębu 4-08-04)  w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek, prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”.

Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”. 

Z uwagi na powyższe zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy  
w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Targówek, ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa,  w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek, w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku  8.00 -16.00, w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.