null

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa i przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w rej. ul. Witebskiej i Smoleńskiej

Zarząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., złożony przez Pełnomocnika Pana Piotra Roguskiego, w dniu 22.08.2022 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie i przebudowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, na terenie działek ewidencyjnych nr: 66, 65/5, 50/1, 67/1 z obrębu 4-10-12 i dz. ew. nr 2, 6/2, 11/1 z obrębu 4-10-13 w rejonie ulic Witebskiej i Smoleńskiej, w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.

Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20,
00-983 Warszawa, tel.: + 22 44-38-678 w godzinach pracy Urzędu. Podstawa prawna: art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego

podstawa prawna: 

art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1817) oraz § 17 uchwały  Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m. st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji
m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6725)

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie wskazuje się w treści tego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Publiczne ogłoszenie nastąpiło w dniu 19.10.2022 r.