null

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu przy ul. Kondratowicza 15

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy, że 28 listopada 2022 r. Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy wydał decyzję Nr 119/2022, zezwalającą Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” na usunięcie 1 drzewa – klona pospolitego (Acer platanoides) o obwodzie pnia 124 cm, rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ul. Kondratowicza 15 (działka ew. nr 26/12 z obrębu 4-08-07) w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek.

Datę publicznego ogłoszenia uznaje się dzień  – 29 listopada 2022 r. 

Znak sprawy: UD-X-WOS.6131.197.2022.JSZ(8)

Podstawa prawna:

  • art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 t.j. - cyt. dalej jako „K.p.a.”)
  • art. 10 § 1 K.p.a. "organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań".
  • art. 28 K.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.” 
  • art. 49 § 1 K.p.a. - „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.”
  • art. 49 § 2 K.p.a. - „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.”