null

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 drzewa przy ul. Zielone Zacisze 1

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadomienie o wpłynięciu odwołania od decyzji administracyjnej dotyczącej wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku topola holenderska z terenu nieruchomości położonej przy ul. Zielone Zacisze 1

Zawiadamiamy, że 17 sierpnia 2022 r. wpłynęło do urzędu odwołanie Wspólnoty Mieszkaniowej „Zielone Zacisze IV” od decyzji Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Nr 68/2022 z dnia 26 lipca 2022 r., znak sprawy: UD-X-WOS.6131.631.2022.MOR(12).
Decyzja Zarządu Dzielnicy odmawiała Wspólnocie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku topola holenderska (Populus x canadensis ‘Marilandica’) o obwodzie pnia 386 cm z terenu nieruchomości położonej przy ul. Zielone Zacisze 1 w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek (dz. ew. nr  5/7 z obrębu 4-09-29). 
Odwołanie Wspólnoty Mieszkaniowej w dniu 23 sierpnia 2022 r. przesłaliśmy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie przy ul. Obozowej 57.

Wspólnota Mieszkaniowa „Zielone Zacisze IV” reprezentowana jest przez pełnomocnika.
Datę publicznego ogłoszenia uznaje się dzień  – 24  sierpnia 2022 r. 

Podstawa prawna:

  • art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z póź. zm. - cyt. dalej jako „K.p.a.”)
  • art. 10 § 1 K.p.a. "organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań".
  • art. 28 K.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.” 
  • art. 49 § 1 K.p.a. - „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.”
  • art. 49 § 2 K.p.a. - „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.”