null

Obwieszczenie dotyczące przedłużenia terminu rozpatrzenia postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu przy ul. Zielone Zacisze 1 w Warszawie.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podaje się do publicznej wiadomości,
że 11.05.2022 r. Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy wydał postanowienie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej „Zielone Zacisze IV” dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu przy ul. Zielone Zacisze 1 (dz. ew. nr 5/7 z obrębu 4-09-29) w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek.

                                                                                                                 Warszawa, 11 maja 2022 r.
Znak sprawy: UD-X-WOS.6131.61.2022.MOR                          
(7)                                      
                                                              OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735. – cyt. dalej jako „kpa”), art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021. 1098 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości,że 11.05.2022 roku Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy wydał postanowienie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej „Zielone Zacisze IV” dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Zielone Zacisze 1 (działka ew. nr 5/7 z obrębu 4-09-29) w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek. Termin rozpatrzenia sprawy został przedłużony do 31.08.2022 r. w związku z koniecznością wykonania ekspertyzy dendrologicznej w celu oceny stanu zdrowotnego drzewa, zagrożenia dla bezpieczeństwa oraz oceny zasadności jego wycięcia.
Zgodnie z art. 10 § 1 wyżej wymienionej ustawy organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Akta sprawy są udostępnione w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy - Wydział Ochrony Środowiska, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawie, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.
Zgodnie z art. 49 § 1 K.p.a. - „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.”

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. - „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.”

Dzień publicznego ogłoszenia ustala się na: 11.05.2022 r.