null

Obwieszczenie dotyczące wydanej w dniu 16.03.2022 r. decyzji Nr 22/2022 wygaszającej w części decyzję Nr 49/2021 z dnia 27.05.2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 16.03.2022 r. została wydana przez Zarząd Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy decyzja Nr 22/2022 (znak sprawy: UD-X-WOS.6131.32.2021.JZA(21)) wygaszająca w części decyzję Zarządu Dzielnicy Targówek Nr 49/2021 z dnia 27.05.2021 r.

                                                                                                          Warszawa, 16 marca 2022 r.
Znak sprawy: UD-X-WOS.6131.32.2021.JZA                                              

                            
                                                                 OBWIESZCZENIE    

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z póź. zm.) - dalej „K.p.a.”, w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z póź. zm), podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 16 marca 2022 r. została wydana przez Zarząd Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy decyzja Nr 22/2022 (znak sprawy: UD-X-WOS.6131.32.2021.JZA( 21)) wygaszająca decyzję Zarządu Dzielnicy Targówek Nr 49/2021 z 27 maja 2021r. (znak sprawy: UD-X-WOS.6131.32.2021.JZA(10)) zezwalającą Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” na usunięcie 7 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej przy ul. Kuflewskiej w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek (dz. ew. nr 111/28 z obrębu 4-10-06) i umarzająca postępowanie w zakresie wydania zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu nieruchomości położonej przy ul. Kuflewskiej w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek (dz. ew. nr 111/19 z obrębu 4-10-06), w części dotyczącej:
- zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1), 2), 4), 5), 6) orzeczenia ww. decyzji,  
- części opłaty w wysokości 10 307,50 zł. ustalonej za usunięcie ww. 5 szt. drzew, o której mowa     w pkt. 6 orzeczenia ww. decyzji ,
- odroczenia terminu uiszczenia opłaty za usuwane drzewa, wskazanego w pkt. 7 orzeczenia ww. decyzji. 

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z uwagi na powyższe z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Targówek, ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek, w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku od       8.00 do 16.00, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

Zgodnie z art. 28 K.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.” 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie, lub w inny zwyczajowo przyjęty 
w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

Dzień publicznego ogłoszenia ustala się na dzień:18 marca 2022 r.