null

Obwieszczenie dotyczące zgromadzonego materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dot. wydania zezwolenia na usunięcie 1 drzewa - ul. Suwalska 38 w Warszawa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 12.01.2022 r. został zgromadzony materiał dowodowy w postępowaniu o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z terenu przy ul. Suwalskiej 38 i ul. Kondratowicza 29 w Warszawie, w części dotyczącej drzewa nr 1 z wniosku rosnącego na terenie przy ul. Suwalskiej 38.

OBWIESZCZENIE, Znak sprawy: UD-X-WOŚ.6131.229.2021.MOR(6) z dnia 12 stycznia 2022 r.      

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm. - cyt. dalej jako „k.p.a.”), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021. 1098 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że został zgromadzony materiał dowodowy w postępowaniu o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z terenu nieruchomości położonej przy ul. Suwalskiej 38 (działka ew. nr 92/11 z obrębu 4-08-08) oraz z terenu nieruchomości położonej przy ul. Kondratowicza 29 (działka ew. nr 92/31 z obrębu 4-08-08) w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek w części dotyczącej drzewa nr 1 z wniosku tj. jabłoni kwiecistej o obwodzie pnia 64 cm rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Suwalskiej 38 (działka ew. nr 92/11 z obrębu 4-08-08) w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek, prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno.
Zgodnie z art. 10 § 1 wyżej wymienionej ustawy organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.
Akta sprawy, z którymi strony postępowania mogą zapoznać się (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania) są udostępnione są w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy - Wydział Ochrony Środowiska, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawie. 
Strony postępowania mogą  wypowiedzieć się w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczegółowy tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia”. 
Dzień publicznego ogłoszenia ustala się na: 13 stycznia 2022 r.