null

Obwieszczenie dotyczące zgromadzonego materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym o wygaszenie w części decyzji Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Nr 49/2021 z dnia 27.05.2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podaje się do publicznej wiadomości, że został zgromadzony materiał dowodowy w postępowaniu o wygaszenie decyzji Zarządu Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy Nr 49/2021 z 27 maja 2021r. (znak sprawy: UD-X-WOS.6131.32.2021.JZA(10)) zezwalającej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” na usunięcie 7 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej przy ul. Kuflewskiej w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek (dz. ew. nr 111/28 z obrębu 4-10-06).

Znak sprawy: UD-X-WOS.6131.32.2021.JZA                                                 Warszawa, 21 lutego 2022 r.

                                                                               

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z póź. zm.) - dalej „k.p.a.”, w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z póź. zm.),

podaję do publicznej wiadomości,

że został zgromadzony materiał dowodowy w postępowaniu o wygaszenie decyzji Zarządu Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy Nr 49/2021 z 27 maja 2021r. (znak sprawy: UD-X-WOS.6131.32.2021.JZA(10)) zezwalającej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” na usunięcie 7 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej przy ul. Kuflewskiej w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek (dz. ew. nr 111/28 z obrębu 4-10-06) i umarzającej postępowanie w zakresie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu nieruchomości położonej przy ul. Kuflewskiej w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek (dz. ew. nr 111/19 z obrębu 4-10-06), w części dotyczącej:

- zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1), 2), 4), 5), 6), 

- części opłaty ustalonej za usunięcie ww. 5 szt. drzew, o której mowa w pkt. 6,

- odroczenia terminu uiszczenia opłaty za usuwane drzewa, wskazanego w pkt. 7 orzeczenia niniejszej ww. decyzji.

Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Z uwagi na powyższe zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy  
w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Targówek, ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek, w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku, 8.00 -16.00, w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

Zgodnie z art. 49 § 1 K.p.a. - „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.”

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. - „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.”

Datę publicznego ogłoszenia uznaje się dzień - 21 lutego 2022 r.