null

Obwieszczenie o wydaniu Decyzji LICP budowa linii kablowej średniego napięcia 15kV - ul. Świdnicka i Oszmiańska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Targówek; zawiadomienie o wydaniu decyzji; Decyzja LICP; linia kablowa średniego napięcia 15 kV ; ul. Świdnicka i Oszmiańska

Na podstawie art. 61 § 4, oraz art. 10 § 1 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”, art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r.
o ustroju miasta stołecznego Warszawy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1817), oraz § 17 uchwały  Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m. st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6725) 
Zarząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 03/CP/T/2022
w dniu 22 czerwca 2022 r., na wniosek inwestora – Stoen Operator Sp. z o.o., złożony 08 kwietnia 2022 r przez Pełnomocnika Pana Marcina Rowickiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia
15 kV w ul. Świdnickiej i ul. Oszmiańskiej, na terenie działek ew. nr 100, 92, 81/1 i 81/2 z obrębu 4-10-12 w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel.: +22 44-38-675 w godzinach pracy Urzędu.
Stronom postępowania służy prawo do wniesienia odwołania od decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie można składać w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek osobiście (Wydział Obsługi Mieszkańców parter) lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie wskazuje się w treści tego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Publiczne ogłoszenie nastąpiło w dniu 23 czerwca 2022 r.