null

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ULICP

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ULICP budowie osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ulic Witebskiej i Poleskiej

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), dalej zwanej k.p.a. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 12/CP/T/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie osiedlowej sieci cieplnej na działkach ew. nr 42/3, 51/2, 131/2 z obrębu 4-10-12 w rejonie ulic Witebskiej i Poleskiej, w Dzielnicy Targówek w Warszawie 

Pouczenie:
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel.: +22 44-38-678; e-mail: kcukrowska@targowek.waw.pl, w godzinach pracy Urzędu.
Stronom postępowania służy prawo do wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.
Odwołanie można składać w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w  terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. 
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Publiczne ogłoszenie nastąpiło 19 sierpnia 2021 r.