null

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ULICP

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ULICP - budowa sieci wodociągowej DN 100 i DN 150 o długości ok. 610 m w rejonie ulicy Poborzańskiej. UD-X-WAB.6733.10.2021.KCU

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), dalej zwanej k.p.a. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 11/CP/T/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 100 i DN 150 o długości ok. 610 m na terenie działek ew. nr: 17-cz., 39/1, 39/3-cz. 39/4, 39/5-cz., 39/9-cz., 58/16-cz., 58/17, 58/18, 58/19, 58/20-cz. z obrębu 4-08-17 i działek ew. nr 50/2-cz., 92/2, 92/4, 92/5, 92/6 z obrębu 4-08-11 w rejonie ulicy Poborzańskiej, w Dzielnicy Targówek w Warszawie 

Pouczenie:
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel.: +22 44-38-678; e-mail: kcukrowska@targowek.waw.pl, w godzinach pracy Urzędu.
Stronom postępowania służy prawo do wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.
Odwołanie można składać w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w  terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. 
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Publiczne ogłoszenie nastąpiło 19 sierpnia 2021 r.