null

obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 02/CP/T/2022 o ULICP

Drukuj otwiera się w nowej karcie

obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 02/CP/T/2022 o ULICP

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) dalej zwanej k.p.a. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 503),
Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu decyzji nr 02/CP/T/2022 z dnia 9 maja 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku gospodarczego na potrzeby Domu Kultury, na terenie działki nr ew. 32/2 z obrębu 4-08-17 przy
ul. P. Wysockiego 11, w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Pouczenie:
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel.: +22 44-38-678; e-mail: kcukrowska@targowek.waw.pl, w godzinach pracy Urzędu.
Stronom postępowania służy prawo do wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.
Odwołanie można składać w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w  terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. 
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Publiczne ogłoszenie nastąpiło w dniu 10 maja 2022 r.