null

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 04/CP/T/2021, dot. budowy przyłącza sieci elektroenergetycznej i przebudowie linii nN i SN przy ul. Kuflewskiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 04/CP/T/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przyłącza sieci elektroenergetycznej i przebudowie linii nN i SN przy ul. Kuflewskiej

Na podstawie art. 10 § 1, oraz art. 49 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”, art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741), Zarząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy zawiadamia, o wydaniu decyzji Nr 04/CP/T/2021 , na wniosek inwestora – Innogy Stoen Operator Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 46 (pełnomocnik Robert Narożny) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie przyłącza sieci elektroenergetycznej do projektowanego budynku przy ul. Kuflewskiej 6 i przebudowie linii nN i SN kolidujących z projektowanym budynkiem, na terenie działek nr ewid. 76/2(część), 80, 95/1(część), 111/2, 111/4(część), 111/14, 111/15, 111/23, 111/24, 111/28(część) z obrębu 4-10-06, w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel.: +22 44-38-675 w godzinach pracy Urzędu.
Stronom postępowania służy prawo do wniesienia odwołania od decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie można składać w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek osobiście (Wydział Obsługi Mieszkańców parter) lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Publiczne ogłoszenie nastąpiło w dniu 7 maja 2021 r.