null

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji Nr 289/SAAB/2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadamia się, że w dniu 6 maja 2021 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 289/SAAB/2021, o zmianie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 350/II/2018 z dnia
19 czerwca 2018 r.

Zawiadamia się, że w dniu 6 maja 2021 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 289/SAAB/2021, o zmianie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 350/II/2018 z dnia
19 czerwca 2018 r., znak: WI-II.7840.9.3.2018.MS/AC,o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa II linii metra w Warszawie - II etap realizacji odcinka wschodniego – północnego, od szlaku za stacją C18 „Trocka” do torów odstawczych za stacją C21. Zamierzenie budowlane nr W1 w zakresie hektometraży od L 195+37.673, P 195+46.567 do L 195+91.319, P 196+04.789, polegające na budowie komory demontażowej przy stacji C18 (ul. Władysława Łokietka – na południe od ul. Gilarskiej), budowie tuneli i przebudowie sieci uzbrojenia terenu.” Adres zamierzenia: województwo mazowieckie, m.st. Warszawa, jednostka ewidencyjna: 146511_8, obręb 4-09-23, działki ew. nr: 253/1, 254/1, 254/2, 255/1, 255/2, 278/3, 278/4, 278/5.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Strona chcąca zapoznać się z aktami postępowania, może tego dokonać na pl. Bankowym 3/5 pok. 7 w poniedziałek w godz. 13.00 - 16.00 lub w czwartek w godz. 8.00 - 12.00 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nieumówione nie będą obsługiwane.
Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 min i nie może zostać przedłużony. W pokoju nr 7 może przebywać tylko jedna osoba do jednej sprawy.
Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania 1,5 m odległości pomiędzy osobami oraz nakaz używania rękawiczek jednorazowych, dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania ust i nosa.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. W trakcie prowadzonego postępowania, o czynnościach tutejszego organu, strony postępowania będą informowane w drodze publicznych obwieszczeń, zgodnie z art. 49 § 1 ww. ustawy.
Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.

Pouczenie
Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego:

„§ 1. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.”
WI-II.7840.9.3.2018.MS/AC