null

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji Nr 293/SAAB/2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadamia się, że w dniu 7 maja 2021 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 293/SAAB/2021, o zmianie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 452/II/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r.

Zawiadamia się, że w dniu 7 maja 2021 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 293/SAAB/2021, o zmianie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 452/II/2018 z dnia16 sierpnia 2018 r., znak: WI-II.7840.9.4.2018.MS, o pozwoleniu na budowę dla inwestycjipn.: „Budowa II linii metra w Warszawie - II etap realizacji odcinka wschodniego – północnego, od szlaku za stacją C18 „Trocka” do torów odstawczych za stacją C21. Zamierzenie budowlane nr W2 w zakresie hektometraży od L 195+91.319, P 196+04.789 do L 200+54.500, P 200+70.000, polegające na budowie wentylatorni szlakowej V19 (ul. Władysława Łokietka – pomiędzy ul. Chojnowską a ul. Samarytanka), budowie tuneli, budowie i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra”.

Adres zamierzenia: województwo mazowieckie, m.st. Warszawa, jednostka ewidencyjna: 146511_8, obręb 4-09-19, działki ew. nr: 131/4, 292/1, 292/20, 292/24, 85/2, obręb 4-09-21, działka ew. nr: 182/17, obręb 4-09-23, działki ew. nr: 1/1, 1/13, 1/2, 2/1, 2/2, 20/10, 20/11, 20/12, 20/13, 20/3, 20/4, 20/5, 21, 22, 27/1, 3, obręb 4-09-24, działki ew. nr: 1/11, 1/5, 2/11, 2/12, 3/1, 3/2, 4, 52/1, 52/2, 6.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Strona chcąca zapoznać się z aktami postępowania, może tego dokonać na pl. Bankowym 3/5 pok. 7 w poniedziałek w godz. 13.00 - 16.00 lub w czwartek w godz. 8.00 - 12.00 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nieumówione nie będą obsługiwane.

Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 min i nie może zostać przedłużony. W pokoju nr 7 może przebywać tylko jedna osoba do jednej sprawy.

Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania 1,5 m odległości pomiędzy osobami oraz nakaz używania rękawiczek jednorazowych, dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania ust i nosa.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. W trakcie prowadzonego postępowania, o czynnościach tutejszego organu, strony postępowania będą informowane w drodze publicznych obwieszczeń, zgodnie z art. 49 § 1 ww. ustawy.

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego:

„§ 1. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.”

WI-II.7840.9.4.2018.MS/AC