null

Odpady niebezpieczne

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Akumulatory, oleje i smary oraz płyny techniczne

Tego rodzaju odpady należy oddawać do stacji obsługi i naprawy pojazdów, stacji benzynowych oraz punktów sprzedaży tegoż asortymentu.

W ramach odpadów komunalnych wyodrębnia się następujące rodzaje:

 1. ulegające biodegradacji - rozumie się przez to odpady komunalne, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów
   
 2. roślinne - rozumie się przez to odpady komunalne powstające na prywatnych lub publicznych terenach zielonych wskutek ich pielęgnacji oraz ich uprawiania, a także odpady pochodzenia roślinnego z targowisk oraz kłody drzew i gałęzie zalegające na drogach publicznych
   
 3. wielkogabarytowe - rozumie się przez to odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
   
 4. niebezpieczne - rozumie się przez to odpady komunalne, które zawierają składniki niebezpieczne oraz posiadają właściwości niebezpieczne określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
   
 5. niesegregowane - rozumie się przez to odpady komunalne niepoddane selektywnemu zbieraniu
   
 6. opakowaniowe - wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku, wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady komunalne w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań (odpady zdefiniowane w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.)
   
 7. surowcowe - rozumie się przez to selektywnie gromadzone komunalne odpady opakowaniowe z papieru i tektury, ze szkła bezbarwnego i kolorowego, z tworzyw sztucznych, metali, wielo materiałowe oraz nieopakowaniowe odpady z papieru i tektury
   
 8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - rozumie się przez to sprzęt wymieniony w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180 poz. 1495), pochodzący z gospodarstw domowych lub z innych źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, stanowiący odpady komunalne w rozumieniu przepisów o odpadach