null

Ogłoszenie o konkursie na wynajem lokali użytkowych (Bazyliańska 18)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Burmistrz dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ogłasza konkurs na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Bazyliańskiej 18 w Warszawie

Burmistrz dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ogłasza konkurs na wynajem n/w lokali użytkowych:

 1. lokal przy ul. Bazyliańskiej 18 w Warszawie
 • powierzchnia lokalu – 54,94 m2 
 • usytuowanie - parter w budynku mieszkalnym
 • stan formalno - prawny budynku - własność m. st. Warszawy
 • wyposażenie lokalu - instalacja elektryczna, wod – kan, ccw, c.o. 
 • stan techniczny lokalu – do remontu bieżącego
 • przeznaczenie lokalu - biuro, handel (wyklucza się handel alkoholem 24 h), usługi nieuciążliwe dla mieszkańców 
 • dostępność lokalu dla osób z niepełnosprawnościami - brak
 • minimalna stawka czynszowa netto –  20,00 zł/m2 za powierzchnię podstawową
 • wysokość wadium –  1098,80 zł
 • czas na jaki lokal zostanie wynajęty - do 5 lat
 • okres związania ofertą - do 60 dni
 • Osobą upoważnioną do udzielania niezbędnych informacji dotyczących konkursu, w tym umożliwiającymi zapoznanie się ze stanem technicznym oraz projektem protokołu zdawczo – odbiorczego jest: Iwona Jańczuk, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy ul. Toruńska 86 w Warszawie, pok. 21, tel. 22-594-07-20 w godz. 10.00- 14.00.
 • Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 w terminie od dnia 24.01.2022 r. do dnia 07.02.2022 r. do godz. 16.00.
 • Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 08.02.2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie ZGN Targówek przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie.
 • Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wynajmującego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa, nr 97 1030 1508 0000 0005 5087 0053. Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku na podanym koncie. 

Szczegółowe zasady konkursu oraz warunki najmu lokali użytkowych zostały zawarte w regulaminie konkursu na najem lokali użytkowych i garaży.
Ogłoszenie konkursu, regulamin konkursu, druk oferty oraz wzór umowy najmu dostępne są na stronach internetowych: www.targowek.um.warszawa.pl i www.zgntargowek.pl.
 

Załączniki: