null

Ogłoszenie o konkursie na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Nieszawskiej 3B

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Burmistrz dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ogłasza konkurs na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Nieszawskiej 3B

BURMISTRZ DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
ogłasza konkurs na wynajem n/w lokali użytkowych:

1) lokal przy ul. Nieszawskiej 3B w Warszawie

powierzchnia lokalu – 51,65 m2 (36,15 m2 pow. podst. + 15,50 m2 pow. piwnicy przynależnej do lokalu)
usytuowanie - parter w budynku pawilonu handlowego z bezpośrednim zejściem do piwnicy  
stan formalno - prawny budynku - własność m. st. Warszawy
wyposażenie lokalu - instalacja elektryczna i wod - kan
stan techniczny lokalu – do remontu
przeznaczenie lokalu - biuro, handel (wyklucza się handel alkoholem 24 h), usługi nieuciążliwe dla mieszkańców 
dostępność lokalu dla osób z niepełnosprawnościami - brak
minimalna stawka czynszowa netto –  16,00 zł/m2 za powierzchnię podstawową, 8,00 zł/m2 za powierzchnię piwnicy
wysokość wadium –  702,40 zł
czas na jaki lokal zostanie wynajęty - do 5 lat
okres związania ofertą - do 60 dni

Osobą upoważnioną do udzielania niezbędnych informacji dotyczących konkursu, w tym umożliwiającymi zapoznanie się ze stanem technicznym oraz projektem protokołu zdawczo – odbiorczego jest: Iwona Jańczuk, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy ul. Toruńska 86 w Warszawie, pok. 21, tel. 22-594-07-20 w godz. 10.00- 14.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 w terminie od dnia 01.10.2021 r. do dnia 15.10.2021 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 15.10.2021 r. o godz. 10.30 w siedzibie ZGN Targówek przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie.
Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wynajmującego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa, nr 97 1030 1508 0000 0005 5087 0053. Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku na podanym koncie. 

Szczegółowe zasady konkursu oraz warunki najmu lokali użytkowych zostały zawarte w regulaminie konkursu na najem lokali użytkowych i garaży.
Ogłoszenie konkursu, regulamin konkursu, druk oferty oraz wzór umowy najmu dostępne są na stronach internetowych: www.zgntargowek.pl.