null

Ogłoszenie o konkursie na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Radzymińskiej 107

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Burmistrz dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza konkurs na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Radzymińskiej 107 w Warszawie

powierzchnia lokalu: 

45,45 m2

usytuowanie:  

parter w budynku mieszkalnym

stan formalno - prawny budynku: 

własność m. st. Warszawy

wyposażenie lokalu:  

inst. wod-kan, elektryczność 

stan techniczny lokalu: 

do remontu

przeznaczenie lokalu: 

usługi nieuciążliwe dla mieszkańców, handel

dostępność lokalu dla osób z niepełnosprawnościami: 

brak

minimalna stawka czynszowa netto: 

20,00 zł/m2

wysokość wadium: 

909,00 zł

czas na jaki lokal zostanie wynajęty: 

do 5 lat

okres związania ofertą: 

do 60 dni

Osobami upoważnionymi do udzielania niezbędnych informacji dotyczących konkursu, w tym umożliwiającymi zapoznanie się ze stanem technicznym lokalu oraz projektem protokołu zdawczo – odbiorczym w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie są: Krystyna Deluga, tel. 22 576 23 41 w godz. 10.00- 14.00 i Urszula Zdunek tel. 22 576-23-39  w godz. 10.00- 14.00. 

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5  od 29.08.2022 r. do 19.09.2022 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi 19.09.2022 r. o godz. 10.30 w siedzibie ZGN Targówek przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie.

Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wynajmującego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa, nr 97 1030 1508 0000 0005 5087 0053. Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku na podanym koncie. 
Szczegółowe zasady konkursu oraz warunki najmu lokali użytkowych zostały zawarte w regulaminie konkursu na najem lokali użytkowych i garaży.

Załączniki: