null

Ogłoszenie o konkursie na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Święciańskiej 8

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Burmistrz dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza konkurs na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Święciańskiej 8 w Warszawie

powierzchnia lokalu: 10,50 m2
usytuowanie: lokal na parterze, wejście od ulicy 
stan formalno - prawny budynku: własność m. st. Warszawy
wyposażenie lokalu:  brak instalacji 
stan techniczny lokalu: do remontu
przeznaczenie lokalu:  magazyn, usługi nieuciążliwe dla mieszkańców 
dostępność lokalu dla osób z niepełnosprawnościami: brak
minimalna stawka czynszowa netto: 10,00 zł/m2
wysokość wadium: 105,00 zł
czas na jaki lokal zostanie wynajęty: do 5 lat
okres związania ofertą: do 60 dni

Osobą upoważnioną do udzielania niezbędnych informacji dotyczących konkursu, w tym umożliwiającą zapoznanie się ze stanem technicznym lokalu oraz projektem protokołu zdawczo – odbiorczego jest Krystyna Deluga, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie, tel. 22 679-41-76 w godz. 10.00- 14.00.
Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5  od 15.06.2022 r. do  30.06.2022 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi 30.06.2022 r. o godz. 10.30 w siedzibie ZGN Targówek przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie.

Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wynajmującego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa, nr 97 1030 1508 0000 0005 5087 0053. Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku na podanym koncie. 

Szczegółowe zasady konkursu oraz warunki najmu lokali użytkowych zostały zawarte w regulaminie konkursu na najem lokali użytkowych i garaży.

Załączniki: