null

Ogłoszenie o konkursie profilowanym na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Tykocińskiej 21 w Warszawie (Targówek)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Burmistrz dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza konkurs profilowany na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Tykocińskiej 21 w Warszawie

Powierzchnia lokalu – 72,78 m2 w tym piwnica - 35,88 m2 (bezpośrednie zejście do piwnicy z lokalu) 
usytuowanie -  parter w budynku mieszkalnym 
stan formalnoprawny budynku - własność m. st. Warszawy
budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków
wyposażenie lokalu -  inst. wod-kan, elektryczność, centralne ogrzewanie, ciepła i zimna woda
stan techniczny lokalu – do remontu
przeznaczenie lokalu –  działalność twórcza w dziedzinie kultury i sztuki z wyłączeniem działalności muzycznej
dostępność lokalu dla osób z niepełnosprawnościami - brak
minimalna stawka czynszowa netto:
powierzchnia podstawowa - 10,00 zł/m2
powierzchnia piwnicy – 5,00 zł/m2
wysokość wadium – 548,40 zł
czas na jaki lokal zostanie wynajęty - do 3 lat
okres związania ofertą - do 60 dni

Osobami upoważnionymi do udzielania niezbędnych informacji dotyczących konkursu, w tym umożliwiającymi zapoznanie się ze stanem technicznym lokalu oraz projektem protokołu zdawczo – odbiorczym w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie są: Krystyna Deluga tel. 22 576 23 41 w godz. 10.00-14.00 i Urszula Zdunek tel. 22 576 23 39 w godz. 10.00-14.00. 
Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5  od 13.02.2023 r. do 27.02.2023 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi 27.02.2023 r. o godz. 10.30 w siedzibie ZGN Targówek przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie.
Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wynajmującego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa, nr 97 1030 1508 0000 0005 5087 0053. Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku na podanym koncie. 
Szczegółowe zasady konkursu oraz warunki najmu lokalu użytkowego zostały zawarte w regulaminie konkursu profilowanego na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na pracownię twórczą.
Ogłoszenie konkursu, regulamin konkursu, druk oferty oraz wzór umowy najmu dostępne są na stronie internetowej:eto.um.warszawa.pl oraz targowek.um.warszawa.pl/zgn.