null

Ogłoszenie o wyborach kandydatów na przedstawicieli mieszkańców do Rady Seniorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie Burmistrza dzielnicy Targówek m.st. Warszawy o wyborach kandydatów na przedstawicieli mieszkańców do Rady Seniorów dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Na podstawie § 8 ust. 1 – 12 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy stanowiącego załącznik do uchwały nr LXIX/281/2014 Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z dnia 20 października 2014r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ogłasza wybory kandydatów na przedstawicieli mieszkańców do Rady Seniorów Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Wybory zostaną przeprowadzone według następujących zasad:

 1. Głosowanie na kandydatów do Rady Seniorów odbędzie się w terminie od 2 sierpnia do 14 sierpnia 2021 r.
 2. Do głosowania uprawnione są osoby w wieku powyżej 60 lat zamieszkałe na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
 3. Procedura głosowania odbywa się poprzez oddanie głosu na karcie wyborczej, przy czym oddaje się głos tylko na jednego kandydata.
 4. Zaznaczenie kilku kandydatów na karcie wyborczej, niewypełnienie karty, nieczytelne wypełnienie karty wyborczej lub złożenie kilku kart wyborczych przez jedną osobę, wyklucza jej głos w procedurze głosowania.
 5. Druk karty wyborczej będzie udostępniony w Urzędzie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w Wydziale Obsługi Mieszkańców, przy ul. L. Kondratowicza 20 (parter) oraz do pobrania na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy www.targowek.waw.pl od dnia 2 sierpnia 2021 r.
 6. Wypełnioną kartę wyborczą: 
  1)    składa się w skrzynce wystawionej w Urzędzie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy - Wydział Obsługi Mieszkańców przy ul. L. Kondratowicza 20 (parter), w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 8.00-18.00, wtorek-piątek 8.00-16.00), lub
  2)    przesyła drogą korespondencyjną (pocztą)  – na adres: Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa z dopiskiem „Rada Seniorów Dzielnicy Targówek – głosowanie”.
 7. Karta, która wpłynie po terminie nie będzie uwzględniona w trakcie zliczania głosów, z tym, że w przypadku karty przesłanej pocztą liczy się data stempla pocztowego.
 8. Po weryfikacji kart wyborczych i zliczeniu głosów sporządza się listę kandydatów według uzyskanej liczby głosów. Kandydaci z największą liczbą uzyskanych głosów stanowią przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy w Radzie Seniorów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje liczba głosów zebranych na etapie procedury zgłaszania kandydatów.
 9. Listy, o których mowa w pkt 8 zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy.

w.z. BURMISTRZA

Krzysztof Miszewski
Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
 

Załączniki: