null

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości do wydzierżawienia na okres do 3 lat (ul. Łabiszyńska)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy informuje o publikacji w dniu 03.01.2023 r. na okres 21 dni wykazu Nr ZGN/7/2022 nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

 • Adres nieruchomości: ul. Łabiszyńska, Warszawa
 • Numer księgi wieczystej: -
 • Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów: Cz. dz. ew. nr 4/7 i 4/10 w obrębie 4-08-08
 • Powierzchnia nieruchomości: 33,00 m2
 • Opis nieruchomości: Grunt niezagospodarowany 
 • Informacja o przeznaczeniu nieruchomości oraz sposobie zagospodarowania: Wybudowanie podjazdu (pochylni) dla osób niepełnosprawnych
 • Okres dzierżawy: do 3 lat
 • Minimalna wysokość opłat z tytułu dzierżawy (netto): 0,01 zł/m2 + 23 % VAT - płatny w stosunku miesięcznym
 • Termin wnoszenia opłat: do 10 - ego każdego miesiąca
 • Zasady aktualizacji opłat: Wydzierżawiający ma prawo aktualizować wysokość czynszu jeden raz w roku, w IV kwartale roku, z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku - wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. 
 • Dodatkowe informacje o przedmiocie dzierżawy: –

Podstawa prawna: art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 poz. 1899 z późn. zm.)

ZGN – informacje kontaktowe