null

Pomoc finansowa i prawo do świadczeń pomocy społecznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Budowa całej infrastruktury pomocy społecznej, pozwalająca zrealizować podstawowy cel tj. wydobycie się osoby, rodziny z kręgu niepowodzeń została rozpoczęta wraz z utworzeniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Po dokonaniu diagnozy problemów i potrzeb mieszkańców Targówka, rozszerzono działania na rzecz dostępności pomocy różnych grup społecznych.

Typ zasiłku wraz z przeznaczeniem i powody przyznania zasiłku

 • Zasiłek celowy i celowy specjalny
  koszt zakupu leków, leczenia drobnych remontów i napraw w mieszkaniu
  • kupno opału, odzieży
  • pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu
  • koszty pogrzebu straty materialne w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej
 • Zasiłek okresowy i okresowy specjalny
  • długotrwała choroba
  • niepełnosprawność
  • bezrobocie
  • możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego
 • Zasiłek stały
  • osoba niezdolna do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa

Prawo do świadczeń pomocy społecznej

Podstawą przyznania świadczeń przez Ośrodki Pomocy Społecznej jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania. Z pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa
 2. sieroctwa
 3. bezdomności
 4. bezrobocia
 5. niepełnosprawności
 6. długotrwałej choroby
 7. przemocy w rodzinie
  7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo - wychowawcze
 11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
 12. trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
 13. alkoholizmu lub narkomanii
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają określone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych wyżej w punktach 2 -15 okoliczności. Do ustalenia, czy rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc społeczną spełnia kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania określonego rodzaju zasiłku, przyjmuje się następujące kwoty:

 1. na osobę samotnie gospodarującą - 477 zł
 2. na osobę w rodzinie - 351 zł.
  W świetle ustawodawstwa dotyczącego pomocy społecznej - rodzina to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Podczas wywiadu środowiskowego pracownik socjalny ustala sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną oraz dane dotyczące posiadanych źródeł dochodów. Osoba ubiegająca się o pomoc winna przedstawić dokumenty potwierdzające dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej oraz inne zaświadczenia potwierdzające swoją sytuację np. decyzję z powiatowego Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności