null

Pomoc społeczna

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia wymagają wsparcia pomocy społecznej. W Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy organizowaniem i świadczeniem pomocy ludziom jej potrzebującym zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej. Działa on zgodnie z regulacjami prawnymi, zawartymi przede wszystkim w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadającym godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem. W ramach swoich kompetencji i zadań pomoc społeczna wspiera potrzebujących w różny sposób, w tym między innymi:

  • udziela pomocy finansowej m. in.: na zakup leków, opału, opłatę energii, odzieży itp. oraz pomocy rzeczowej m.in. w formie posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach, usług opiekuńczych, w tym usł. specjalistycznych, w miejscu zamieszkania; pomaga w staraniach o umieszczenie w domu pomocy społecznej, itp.
  • prowadzi dom dziennego pobytu, środowiskowe domy samopomocy
  • udziela zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
  • organizuje poradnictwo prawne i psychologiczne
  • zajmuje się sprawieniem pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
  • współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami

Kontakt:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa
tel.: 22 277 02 50
http://ops-targowek.waw.pl

Zobacz także: