null

Postanowienie o wznowieniu postępowania administracyjnego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Postanowienie o wznowieniu z urzędu zawieszonego postępowania administracyjnego, wszczętego w dniu 30.03.2021 r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew przy ul. Kondratowicza 13,15

Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) oraz w oparciu o § 9 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m. st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m. st. Warszawy (t.j. Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2016 r. poz. 6725) oraz o art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) oraz w związku z Uchwałą Nr 971/2016 Zarządu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z dnia 03.03.2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu m.st. Warszawy do załatwiana spraw z zakresu administracji publicznej, postanawiam podjąć z urzędu zawieszone postępowanie administracyjne wszczęte w dniu 30.03.2021 r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” dotyczące wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. niżej wymienionych drzew:

  1. Klon srebrzysty (Acer saccharinum) o obwodzie pnia 190 cm rosnący na terenie nieruchomości położonej przy ul. Kondratowicza 13 (działka ew. nr 26/12 z obrębu 4-08-07) w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek. 
  2. Topola kanadyjska (Populus canadensis) o obwodzie pnia 150 cm rosnąca na terenie nieruchomości położonej przy ul. Kondratowicza 15 (działka ew. nr 26/12 z obrębu 4-08-07)  w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek, 

w związku z wydaniem:
- w dniu 28.05.2021 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie decyzji, znak sprawy: WPN-I.6401.294.2021.PK zezwalającej na niszczenie siedliska będącego obszarem rozrodu, wychowu młodych i odpoczynku oraz niszczenie jednego gniazda wrony siwej (Corvus cornix) w związku z usunięciem drzewa wymienionego w pkt. 2).
- w dniu 28.06.2021 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie decyzji, znak sprawy: WPN-I.6401.329.2021.KZ.2 zezwalającej na niszczenie siedliska będącego obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania oraz niszczenie jednego gniazda wrony siwej (Corvus cornix) w związku z usunięciem drzewa wymienionego                      w pkt. 1).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) organ administracji publicznej podejmuje postępowanie z urzędu, lub na żądanie strony, gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania.

W dniu 04.05.2021 r. postanowieniem znak sprawy: UD-X-WOS.6131.28.2021.JZA(9) zawieszono z urzędu postępowanie administracyjne wszczęte w dniu 30.03.2021 r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 11 dot. wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na terenach nieruchomości położonych przy: ul. Kondratowicza 13 (działka ew. nr 26/27 z obrębu 4-08-07) i ul. Kondratowicza 15 (działka ew. nr 26/12 z obrębu 4-08-07) w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek, do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego tj. wydania zezwolenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie na niszczenie gniazd i siedlisk w ramach wnioskowanych do usunięcia ww. drzew.
              
W związku z faktem, że w dniu 25.08.2021 r. strona dostarczyła do Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy decyzje wydane w dniu 28.05.2021 r. (znak: WPN-I.6401.294.2021.PK) i w dniu 28.06.2021r. (znak: WPN-I.6401.329.2021.KZ.2) przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zezwalające na niszczenie siedlisk będących obszarami rozrodu, wychowu młodych,  odpoczynku oraz niszczenie dwóch gniazd wrony siwej (Corvus cornix) w związku z usunięciem ww. drzew, zachodzi wyżej wymieniona przesłanka podjęcia zawieszonego postępowania.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Na niniejsze postanowienie nie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.
2. Strony niezadowolone z niniejszego rozstrzygnięcia zgodnie z art. 142 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) mogą je zaskarżyć w odwołaniu od decyzji.