null

Przeciwdziałanie przemocy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przemoc w rodzinie zwana także potocznie przemocą domową to jednorazowe 
lub powtarzające się umyślne działanie na szkodę bliskich lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony ich zdrowia i życia. Działania te naruszają prawa i dobra osobiste członka rodziny (osoby najbliższej, a także innych osób zamieszkujących wspólnie lub wspólnie gospodarujących). Przemoc w rodzinie w szczególności naraża osoby bliskie na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza ich godność osobistą, nietykalność cielesną, wolność i swobodę, w tym również osobiste normy związane z życiem seksualnym. Powoduje szkody na zdrowiu fizycznym, psychicznym, a także wywołuje cierpienie i krzywdy moralne u osób, które jej doznają.

Z dniem 25 października 2011 r. powołany Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy 
nr 1666/2011 rozpoczął funkcjonowanie Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzielnicy Targówek, w skład którego wchodzą przedstawiciele różnych instytucji, placówek, służb i organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy 
nr 3254/2012).

Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek przy ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa, tel. 22 2770249.
Przewodniczącą Zespołu jest Katarzyna Gałązka - Grąbczewska, st. specjalista pracy socjalnej, koordynator w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st Warszawy.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (zgodnie z art. 9b.ust 1 pkt. 2 Ustawy o PPwR - nowelizacja) jest integrowanie 
i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  • rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Instytucjami uprawnionymi do pomocy w ramach procedury "Niebieskie Karty" na terenie Dzielnicy Targówek są:

  1. Komisariat Policji Targówek, ul. Chodecka 3/5, 03-332 Warszawa.
  2. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, ul. Wincentego 87, 03-291 Warszawa.
  3. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa oraz Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy dla Targówek, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa.
  4. Placówki oświatowe na terenie Dzielnicy (w przypadku, gdy przemocy doświadcza dziecko w wieku szkolnym lub przedszkolnym).
  5. ZOZ Targówek (w przypadku gdy osoba pokrzywdzona korzysta z pomocy medycznej może oczekiwać zarówno założenia „Niebieskiej Karty” jak również bezpłatnego wydania zaświadczenia o stanie zdrowia – wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r., bez konieczności wykonywania obdukcji).

Akty prawne na podstawie których Zespół Interdyscyplinarny działa i funkcjonuje (linki otwierają się w nowym oknie):

Gdzie znaleźć pomoc? (wykazy dot. publicznych i niepublicznych placówek udzielających pomocy w sytuacji przemocy w rodzinie w m.st. Warszawa w 2022 roku)

Załączniki: