null

Równi w przyszłości

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nazwa projektu:

„Równi w przyszłości”

Termin realizacji:

01.09.2010 - 31.12.2011

Źródła finansowania:

Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 355 464,00 zł
Kwota dofinansowania: 344 264,00 zł
- ze środków europejskich: 302 144,40 zł
- z budżetu krajowego: 42 119,60 zł

Jednostki realizujące projekt:

Lider - Urząd Dzielnicy Targówek,
Partner - Przedszkole Integracyjne Nr 120

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowiło 40 dzieci:

  • dzieci w wieku 3-5 lat z wystawionym orzeczeniem nie objęte wychowaniem przedszkolnym;
  • dzieci w wieku 3-5 lat z orzeczeniem lub opinią objęte wychowaniem przedszkolnym ale nie z zagwarantowaną

Cel projektu:

Celem głównym projektu było tworzenie warunków równych szans edukacyjnych 40 dzieciom w wieku 3-5 lat z terenu Dzielnicy Targówek napotykających bariery o charakterze zdrowotnym, środowiskowym poprzez organizację zajęć przedszkolnych.

Cele szczegółowe to:

  • Poprawa jakości specj. pomocy dzieciom w wieku 3-5 lat z Targówka, posiadającym orzeczenie, opinię lub inny dokument potwierdzający ich problemy rozwojowe;
  • Zapewnienie odpowiedniej liczby i jakości zajęć specj. dzieciom mającym problemy rozwojowe.

Zrealizowane efekty:

  • 688 godzin logopedycznych, 675 godzin SI, 174 godziny muzykoterapii, 285 godzin zajęć z hipoterapii;
  • 13 godzin spotkań w formie warsztatów lub spotkań instruktażowych dla rodziców/opiekunów dzieci;
  • konferencja rozpoczynająca i zamykająca projekt;
  • strona internetowa;
  • kronika i gazetka, przygotowane przez ekspertów.

Logo "Kapitał ludzki - Narodowa Strategia Spójności" oraz logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny. Pod grafikami tekst: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"