null

Stołeczne Forum Przedsiębiorczości - informacje o projekcie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Tytuł projektu:
STOŁECZNE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
Opracowanie, promocja i pilotażowe wdrożenie nowych metod współpracy warszawskiego samorządu i przedsiębiorstw dla skutecznego zarządzania zmianą gospodarczą.

Termin realizacji projektu:
01.09.2012 - 31.10.2014

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Akademią Leona Koźmińskiego
Wartość Projektu: 3 607 000,00 zł
Projekt realizują Urzędy Dzielnic m.st. Warszawy: Ochota, Praga Południe, Targówek, Ursynów, Wola, Wilanów.

Planowane zadania realizowane w Dzielnicach w ramach projektu:
- Rekrutacja uczestników projektu
- Organizacja cyklicznych spotkań z przedsiębiorcami, w tym:
- spotkania ogólne wspierające sieciowanie przedsiębiorstw
- spotkania tematyczne z przedsiębiorcami
- Budowa sieci współpracujących przedsiębiorstw poprzez: budowę dzielnicowych baz danych o przedsiębiorcach, budowę i obsługa portalu społecznościowego dla przedsiębiorców, organizowanie spotkań z przedsiębiorcami
- Organizacja konferencji promującej wymianę dobrych praktyk w zakresie współpracy MSP i JST
- Przeprowadzanie badań ankietowych wśród przedsiębiorców

Informacje o projekcie:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Cel główny:
Stworzenie w Warszawie sieci współpracujących ze sobą 6 dzielnicowych partnerstw przedsiębiorców z sektora MSP oraz JST realizujących wspólnie proaktywny model zarządzania zmianą gospodarczą poprzez wsparcie dynamicznych procesów rozwojowych, w tym usieciowienia przedsiębiorstw i dyfuzję dobrych praktyk.

Cele szczegółowe:
- usprawnienie procesów sieciowania MSP i kontaktów JST na poziomie dzielnic (portal internetowy, baza danych);
- zwiększenie zdolności JST do skutecznego zarządzania kontaktami z MSP (modyfikacja struktur i metod działania 6 Wydziałów EDG w dzielnicach);
- usprawnienie zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym (opracowanie i wdrożenie dzielnicowych strategii wspierania MSP);
- zaktywizowanie przedsiębiorstw do tworzenia sieci współpracy w ramach sektora MSP (organizacja spotkań, moderowanie kontaktów, promocja dobrych praktyk);
- absorpcja i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie zarządzania zmianą gospodarczą w sektorze MSP (w pozostałych 12 dzielnicach i w innych miastach w Polsce).