null

Świadczenie dla osób pomagających w zakresie zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

15 marca 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.

Świadczenie ma zrekompensować koszty jakie poniosła osoba pomagająca uchodźcom i jest przyznawane na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy:

  • nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu (w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 60 dni),
  • wysokość świadczenia ustala się w kwocie 40 zł za osobę dziennie (kwota ta może być podwyższona przez wojewodę w przypadku zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy, a także gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca). 

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia. Urząd może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. 
Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu dzielnicy. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę. Wniosek o świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie zawiera:

  • PESEL lub NIP składającego wniosek;
  • imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada (osoby pomagające w zakresie zakwaterowania w przypadku braku numeru PESEL uchodźcy z Ukrainy muszą przedstawić informacje o rodzaju oraz numerze/serii dokumentu potwierdzającego tożsamość uchodźcy).

Wnioski należy składać bezpośrednio w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia (Referat Świadczeń Rodzinnych) przy ul. św. Wincentego 87 - I klatka.