null

"Szczęśliwa, spełniona, zatrudniona"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nazwa projektu:

"Szczęśliwa, spełniona, zatrudniona"

Termin realizacji:

1.04.2012 – 31.12. 2014
I etap: 01.04.2012 – 28.02.2013
II etap: 01.05.2013 – 31.01.2014
III etap: 01.01.2014 – 31.12.2014

Źródła finansowania:

Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 832 905,00 zł
Kwota dofinansowania: 832 905,00 zł

Jednostki realizujące projekt:

Lider - Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Partnerzy - Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Fundacja Mama

W ramach projektu powołano komitet sterujący w skład, którego weszli wszyscy partnerzy na równych prawach celem podejmowania ważnych decyzji dotyczących projektu. Poza tym wszyscy odpowiadają za promocję projektu oraz rekrutację kobiet.

Działania poszczególnych partnerów:

Lider: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej - SIP (koordynacja projektu, bieżący monitoring on-going w tym nad zadaniami realizowanymi przez partnerów, prowadzenie poradnictwa prawnego, odpowiedzialność za program rozwoju osobistego, współpraca przy organizacji staży)
Partner: Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (udostępnienie pomieszczeń do prowadzenia projektu, prowadzenie treningu pracy, współpraca przy organizacji staży pracy)
Partner: Fundacja Mama (prowadzenie Warsztatów Aktywizujących Mamy-WAM, pomoc merytoryczna przy rekrutacji uczestniczek.

Grupa docelowa:

30 bezrobotnych kobiet, mieszkających na terenie Dzielnicy Targówek, wychowujących przynajmniej jedno dziecko do 18 roku życia.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt wspiera samodzielność kobiet w poszukiwaniu pracy, uczy orientacji na rynku pracy (również elastycznych form zatrudnienia), daje możliwość treningu pracy, oferuje porady prawne (prawa pracownicze w kontekście równości płci), uczy analizy bilansu posiadanego potencjału, wzmaga poczucie siły sprawczej kobiety zagrożonej wykluczeniem zawodowym i społecznym. Projekt odpowiada potrzebom dzielnicy: kobiety po urodzeniu dziecka/dzieci i kobiety wychowujące dziecko/dzieci napotykają na trudności w życiu społecznym oraz na rynku pracy (dane statystyczne, stereotyp: nie rzetelny pracownik, niska samoocena, deficyt kompetencji społeczno zawodowych).

Zrealizowane efekty:

Wymiana pomiędzy partnerami dobrych praktyk oraz indywidualnych doświadczeń pozwoliło od samego początku podejmować sprawne działania w realizacji projektu oraz osiągać rezultaty wyższe niż planowano.

Na skutek przeprowadzonych warsztatów, tj. Program Rozwoju Osobistego (określanie talentów, preferencji zawodowej uczestniczek, Warsztaty Aktywujące Mamy - WAM, doradztwo prawne i poradnictwo rodzinne, trening pracy – trenuję, pracuję!, 3.miesięczny płatny staż, opiekę nad dziećmi w czasie warsztatów oraz posiłki - uczestniczki projektu podwyższyły niską samoocenę oraz kompetencje zawodowe i otrzymały szansę na powrót do pracy po długotrwałym bezrobociu.

Logo "Kapitał ludzki - Narodowa Strategia Spójności" oraz logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny. Pod grafikami tekst: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"