null

Obwieszczenie o wydaniu dec. 15/CP/T/2021 ULICP ul. Remiszewska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 15/CP/T/2021 o ULICP - budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej DN 160mm od kanału głównego do granic nieruchomości w ul. Remiszewskiej, na terenie działek ew. nr 95/1-cz. i 79/4-cz. z obrębu 4-10-06.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) dalej zwanej k.p.a. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.)
Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu decyzji nr 15/CP/T/2021 z dnia 4 października 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej DN 160mm od kanału głównego do granic nieruchomości w ul. Remiszewskiej, na terenie działek ew. nr 95/1-cz. i 79/4-cz. z obrębu 4-10-06 w Dzielnicy Targówek w Warszawie 
Pouczenie:
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel.: +22 44-38-678; e-mail: kcukrowska@targowek.waw.pl,  w godzinach pracy Urzędu.
Stronom postępowania służy prawo do wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.
Odwołanie można składać w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w  terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. 
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Publiczne ogłoszenie nastąpiło w dniu 5 października 2021 r.