null

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Logo Funduszy Europejskich (Program Regionalny), Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, logo Województwa Mazowieckiego (Mazowsze serce Polski), logo Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”.
Umowa o dofinansowanie nr RPMA.04.2.00-5074/16-00 z dnia 23.02.2018 r.

Całkowita wartość projektu:

6 806 746,39 zł

Wkład m.st. Warszawy:

2 624 607,75 zł

Wartość dofinansowania z Funduszy UE:

4 182 132,64 zł

w tym kwota dofinansowania dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:

1 160 189,16 zł

Termin realizacji projektu:

26.02.2014 – 30.09.2019

Beneficjent:

Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostki realizujące projekt:

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy poprzez wsparcie termomodernizacji wybranych obiektów miejskich (łącznie 5). W ramach projektu pracom termoizolacyjnym zostaną poddane następujące placówki: Żłobek nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1, Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75, Zespół Szkół nr 84 przy ul. Zwycięzców 44, Szkoła Podstawowa nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Lipińskiej 2.

Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Wysockiego przy ul. Odrowąża 75

Budynek Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75 został oddany do użytku w 1926 r. Po wojnie został odbudowany i przywrócony do eksploatacji w 1953 r. O tego czasu placówka oświatowa o powierzchni netto równej 4800 m2 nie była remontowana poza wymianą okien na plastikowe oraz części drzwi wejściowych na aluminiowe. Obiekt wykorzystywany jest głównie na potrzeby XVI Liceum Profilowanego, Technikum nr 11, Szkoły Policealnej dla Dorosłych oraz dzielnicowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13, będącej zgodnie z przepisami placówką oświatową (nie jest to budynek opieki zdrowotnej). Przeprowadzony w grudniu 2013 r. audyt energetyczny wykazał, że w celu podniesienia efektywności energetycznej budynku, dostosowania do obowiązujących przepisów prawa oraz zmniejszenia kosztów dot. zużycia energii należy ocieplić ściany zewnętrzne ok. 10 cm warstwą styropianu oraz ściany przy gruncie ok. 8 cm warstwą styropianu. Ponadto rekomendowano ocieplenie stropu poddasza ok. 18 cm warstwą wełny mineralnej, a także stropu nad bramą ok. 16 cm warstwą wełny.

Audytor w wariancie optymalnym zaproponował również całkowitą wymianę instalacji c.o. oraz wymianę węzła cieplnego. Firma przygotowująca audyt przygotowała również dokumentację projektową dot. ww. elementów termomodernizacji. W latach 2014 – 2015 przeprowadzono część remontu. Wyremontowano węzeł centralnego ogrzewania i wymieniono instalację centralnego ogrzewania. Zastosowano automatykę pogodową oraz zainstalowano zawory podpionowe i termostaty.

Zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym ocieplenia budynku do realizacji pozostały kwestie ociepleniowe wymienione w audycie energetycznym. oraz wymiany ślusarki drzwiowej. Ponadto zgodnie z projektem niezbędne będą do realizacji roboty towarzyszące (np. wymiana obróbek blacharskich, przełożenie orynnowania, przełożenie instalacji odgromowej, naprawa i wykończenie schodów wejściowych do budynków, naprawa murków studzienek przyokiennych, zamurowanie drzwi na elewacji północno-wschodniej, remont tarasu, pokrycie daszku, Instalacja wentylacyjna, itp.). Przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych budynek był podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej i po zrealizowaniu całej inwestycji ten stan zostanie utrzymany.

W wyniku przeprowadzonej inwestycji efektywność energetyczna budynku dla energii końcowej wzrośnie o ok. 57,7%, a redukcja CO2 zmniejszy się o ok. 221,10 t/rok. Zostanie osiągnięty wskaźnik EP h+w na poziomie ok. 80 kWh/(m2 x rok), zaś efektywność kosztowa będzie oscylować w granicach: 2,23 zł/kWh/rok. Planowany termin zakończenia realizacji prac: 26.11.2018 r.