null

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie Decyzji LICP budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Oliwskiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa, 17 stycznia 2023 r.

Znak sprawy: UD-X-WAB.6733.12.2022.JZP

OBWIESZCZENIE

Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:

budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN65/140-DN125/225mm, na działkach ew. nr 1, 4/3, 4/6 z obrębu 4-18-10 oraz  na działkach ew. nr 4, 81, 83/5 z obrębu 4-08-21 w rejonie ul. Oliwskiej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Pouczenie:

Wszyscy uprawnieni, czyli strony postępowania, mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie na każdym etapie postępowania (do dnia wydania decyzji). Jeśli chcą to Państwo zrobić, prosimy o telefon pod numer: 22 44 38 675, abyśmy mogli ustalić termin. Akta sprawy można przeczytać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00.

Ewentualne wnioski i zastrzeżenia mogą Państwo:

  • złożyć w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek

lub

  • wysłać na adres: Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa.

Wnioski i zastrzeżenia można złożyć w ciągu 14 dni od wywieszenia publicznego tego obwieszczenia [1] , co nastąpiło 19 stycznia 2023 r.

Podstawy prawne:

  • art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.)
  • art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.)
  • art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.559, ze zm.)
  • art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (t.j. Dz.U. z 2018 r.
    poz. 1817)
  • § 17 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m. st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 6725)

 

[1] Wnioski i zastrzeżenia można złożyć w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane w tym przypadku po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.