null

Wszechnica Edukacyjna Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie
logo Wszechnicy Edukacyjnej na Targówku

Wszechnica Edukacyjna Targówek jest projektem aktywizacji społeczności lokalnej naszej dzielnicy, rozwijającym umiejętności, wiedzę i zainteresowania jej mieszkańców. Stanowi on cykl wykładów otwartych adresowanych do szerokiego grona słuchaczy. 
Projekt skierowany jest do ludzi  aktywnych,  otwartych, pragnących w pełni  rozwijać swój potencjał,  ciekawych, uczących się przez całe życie, chętnych do współdziałania  w rozwoju edukacyjno – społecznym Dzielnicy. 

Celem Wszechnicy Edukacyjnej Targówek jest:

  • pogłębianie wiedzy mieszkańców Targówka nt. procesu edukacji i oddziaływań wychowawczych,
  • zwiększenie świadomości rodziców na temat ich możliwości partnerskiego budowania programów dydaktyczno-wychowawczych szkoły,
  • popularyzacja dobrych praktyk wychowawczych, metod i form pracy,
  • zainicjowanie i rozszerzenie współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi a rodzicami i środowiskiem lokalnym,
  • podniesienie jakości i efektywności kształcenia i nauczania poprzez zbudowanie platformy partnerskiego współdziałania.

Projekt realizowany jest od września 2011 r. 
Wykłady odbywają się raz w miesiącu, mają charakter otwarty.
Do wygłaszania wykładów zapraszamy wybitne osobistości ze świata nauki i życia publicznego.
Inicjatywa tego rodzaju aktywności samorządu znalazła swoje uznanie m.in. u Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy oraz Rzecznika Praw Dziecka. 
Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich mieszkańców Warszawy.