null

Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
  • Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów (informacja na portalu warszawa19115.pl)
  • Informacje dotyczące wniosków o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów 
    tego typu informacje zamieszczane są w publicznie dostępnym wykazie danych, tzn. witrynie internetowej Ekoportal, która administrowana jest przez Ministra Środowiska. 
    Podstawa prawna: art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z poźn. zm.)
    Wyszukiwanie informacji dotyczących tego typu dokumentów możliwe jest na stronie internetowej: wykaz.ekoportal.pl