null

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy (UD-X-WDZ)

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 426 (IV piętro)
tel.: 22 44 38 589
e-mail: targowek.wdz@um.warszawa.pl 
naczelnik wydziału: Katarzyna Stępień

Zadania:
Do zakresu działania Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Targówek należy w szczególności:

 1. udzielanie informacji o zasadach wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego
 2. do spraw gospodarki, a także o innych obowiązkach związanych z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej;
 3. przyjmowanie wniosków dotyczących wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przekształcanie ich w formę dokumentu elektronicznego, przesyłanie wniosków do CEIDG, a także ich archiwizacja;
 4. wykonywanie czynności związanych z ewidencją działalności gospodarczej;
 5. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, określonych w art. 35 ust.2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm.);
 6. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji pól biwakowych;
 7. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137);
 8. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie prowadzenia handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy Targówek;
 9. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej na terenie Dzielnicy Targówek;
 10. wydawanie identyfikatorów dla stoisk handlowych znajdujących się w wykazie miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego na terenie dzielnicy Targówek.

Podległe komórki organizacyjne:

 • Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej

  ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
  tel.: 22 44 38 594 (600, 602)

 • Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zezwoleń Alkoholowych i Handlu 

  ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
  tel.: 22 44 38 589 (590,592)