null

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy (UD-X-WOR)

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 123 (I piętro)
tel.: 22 44 38 538
e-mail: targowek.wor@um.warszawa.pl 
p.o. naczelnika wydziału: Tomasz Oprus

Zadania:

  1. obsługa administracyjno-biurowa sesji Rady Dzielnicy oraz posiedzeń Komisji Rady:
  2. przygotowywanie i sporządzanie dokumentacji z posiedzeń Rady Dzielnicy w tym obsługa elektronicznego systemu do głosowania oraz  protokołowanie obrad;
  3. przygotowywanie i sporządzanie dokumentacji z działania Komisji Rady Dzielnicy w tym protokołowanie ich obrad;
  4. koordynowanie obiegu zarówno projektów, jak i podjętych uchwał oraz stanowisk Rady Dzielnicy, prowadzenie ich rejestru oraz zamieszczanie dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Dzielnicy;
  5. prowadzenie obsługi sekretarskiej Przewodniczącego Rady; organizacja udziału w ważnych uroczystościach i wydarzeniach;
  6. przekazywanie interpelacji i zapytań radnych, prowadzenie ich rejestru, zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Dzielnicy wraz z odpowiedziami;
  7. udzielanie pomocy Radnym Dzielnicy w sprawowaniu ich mandatu, w tym prowadzenie dyżurów oraz stała aktualizacja informacji o pracach Rady w Biuletynie Informacji Publicznej;
  8. przyjmowanie oraz prowadzenie wykazu skarg wpływających do Rady Dzielnicy oraz prowadzenie wykazu ich odpowiedzi;
  9. stworzenie organizacyjnych warunków do odbierania przez Przewodniczącego Rady i przechowywania wymaganych prawem oświadczeń majątkowych;
  10. współpraca z Radami Osiedli powołanymi przez Radę Dzielnicy;