null

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej przy ul. Osiedlowej (Targówek)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Grunt o powierzchni 226 m2, położony w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Osiedlowej został przeznaczony do wydzierżawienia na okres do 3 lat

Załącznik do Uchwały Nr 2601/2022 Zarządu Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy Z 6 września 2022 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia NR WIR/1/2022

adres nieruchomości: 

Osiedlowa

oznaczenie wg. księgi wieczystej

WA3M/00172918/2

oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów:

dz. ew. 55-cz. z obrębu 4-08-03

powierzchnia przeznaczona do wydzierżawienia pod parking komercyjny:

226 m2

opis nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia pod parking komercyjny:

nieruchomość zagospodarowana

przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

Droga 30 KDDg

sposób zagospodarowania przedmiotu umowy:

parking komercyjny

okres dzierżawy:

do 3 lat

wysokość opłat z tytułu umowy dzierżawy:

8,00 zł za  1 m2 powierzchni parkingu miesięczne x 266 m2= 1.808,00 zł + podatek VAT ustalony zgodnie z obowiązującą stawką. Płatne w stosunku miesięcznym

termin wnoszenia opłat:

w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat:

wg. wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa G.U.S na dzień 30 września danego roku, z mocą obowiązywania od 1 stycznia roku następnego
informacje dodatkowe: na parking wydzielono 8 miejsc postojowych

podstawa prawna:

art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 )