null

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia: ul. św. Wincentego 90 A, pawilon nr 34 (Targówek)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy informuje, że w dniu 10.06.2022 r. został zamieszczony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat

Adres nieruchomości 

ul. św. Wincentego 90 A, Warszawa, pawilon nr 34

Numer księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów

dz. ew. Nr 6 oraz Nr 7/1 z obrębu  4-09-31

Powierzchnia nieruchomości

20,30 m2

Opis nieruchomości

Nieruchomość zagospodarowana, na której zlokalizowany jest pawilon handlowy typu B, w którym znajduje się kiosk handlowy  o  powierzchni 20,30 m2,

Informacja o przeznaczeniu nieruchomości oraz sposobie zagospodarowania

Lokal użytkowy z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową

Okres dzierżaw

do 3 lat

Minimalna wysokość opłat z tytułu dzierżawy (netto)

Dotychczasowa stawka dzierżawy gruntu wynosi 22,68 zł. za m2+23%VAT- płatny w stosunku miesięcznym

Termin wnoszenia opłat

do 10 - ego każdego miesiąca

Zasady aktualizacji opłat

Wydzierżawiający ma prawo aktualizować wysokość czynszu jeden raz w roku, w IV kwartale roku, z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku - wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.

Strona internetowa ZGN Targówek: https://zgntargowek.pl/