null

Wystąpienie dot. wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Wiernej na odcinku od ul. Swojskiej do torów k

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Warszawa, dn.21 sierpnia 2009r.
UD-X-WOŚ-BBE-7624-21-9-09
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w m. st. Warszawie
ul. Kochanowskiego 21
01-864 Warszawa

Wystąpienie

Zgodnie z:
art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz 1227)
§ 3 ust. 1 pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), Zwracam się z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Wiernej na odcinku od ul. Swojskiej do torów kolejowych na działkach nr ew. 89/3, 89/2, 89/1, 79, 78, 77, 76, 64, 59, 58, 29, 28, 27, 24, 21, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6/2, 5/2, 4, 3/2, 3/1, 2 z obrębu 4-11-02 oraz działkach nr ew. 67, 59/3, 58/5, 70, 45/4, 78, 69, 77, 76, 73, 72, 71, 24/1, 22/1, 20, 16, 14, 12, 11/2, 8/3, 6/2, 5, 3, 9 z obrębu 4-11-05 przy ul. Wiernej w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.

W załączeniu:
1.Kserokopia wniosku inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2.Karta informacyjna przedsięwzięcia. 3.wypis i wyrys z mpzp

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/
Beata Bernadzka-Kłos
GŁÓWNY SPECJALISTA W WYDZIALE OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA DZIELNICY TARGÓWEK