null

Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Logo Funduszy Europejskich (Infrastruktura i środowisko) oraz Unii Europejskiej (Fundusz Spójności)

Projekt pn. Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa: 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Wartość projektu: 3 186 278,80 zł 

Wkład m.st. Warszawy: 1 573 042,81 zł

Wartość dofinansowania z Funduszy UE: 1 613 235,99 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostka realizująca projekt: Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

W wyniku realizacji przedsięwzięcia „Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno – rekreacyjnego” zakończonego w III kwartale 2019 r. Miasto otrzymało unijne dofinansowanie w wysokości ok. 1,6 mln zł.

Projekt dotyczył zagospodarowania południowej strony Kanału Bródnowskiego, na odcinku wzdłuż zbiornika retencyjno-rekreacyjnego zlokalizowanego na osiedlu Utrata w warszawskiej Dzielnicy Targówek. Jego głównym celem jest przekształcenie nieużytku w teren rekreacyjny o powierzchni ok. 10,5 ha. Realizacja przedsięwzięcia spowodowała zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w Dzielnicy Targówek, jak również zniwelowała problemy dotyczące braku zagospodarowania brzegów kanału oraz zanieczyszczenia gruntu niewybuchami, które mogą powodować niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt.

Realizacja projektu zakładała również przekształcenie częściowo zalesionych nieużytków
w ekologiczny teren służący wypoczynkowi i rekreacji w otoczeniu przyrody. Utworzone zostały pieszo-rowerowe ścieżki zdrowia prowadzące po dawnych nasypach kolejowych oraz miejscach ciekawych przyrodniczo. Korzystanie z atrakcji jest w całości bezpłatne. Założeniem projektu było także uporządkowanie terenów leśnych oraz nasadzenie roślinności rodzimej. Wykonane prace spowodowały odtworzenie powierzchni biologicznie czynnej w niemal 100%.

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy jakości środowiska naturalnego, przestrzenie dotychczas zdegradowane zyskały nową, ekologiczną funkcję, przywrócone zostały walory przyrodnicze obszaru. Mieszkańcy Warszawy mogą korzystać z nowego, oddalonego od zgiełku aglomeracji miejskiej, miejsca sprzyjającego odpoczynkowi. Prowadzone w ramach projektu działania promocyjno-edukacyjne przyczyniają się do zwiększenia świadomości społeczeństwa odnośnie potrzeby ochrony środowiska.

Zrealizowane przedsięwzięcie jest kontynuacją prac nad zagospodarowaniem terenu wzdłuż Kanału Bródnowskiego, w wyniku których powstał już np. zbiornik retencyjno – rekreacyjny znajdujący się w pobliżu obszaru realizacji projektu.