null

Działalność gospodarcza

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Targówek

00-983 Warszawa, ul. L.Kondratowicza 20
kontakt: targowek.wdz@um.warszawa.pl

Ewidencja działalności gospodarczej:

tel. +48 22 44 38 594/600/602
stanowiska 22-23 - parter, tel. +48 22 44 38 600/602

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG)

Jest rejestrem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Rejestr prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Adres strony internetowej CEIDG dla przedsiębiorców: www.biznes.gov.pl
Wszelkie czynności związane z wpisem dokonywane w CEIDG są bezpłatnie.

W przypadku wyboru działalności w formie spółki osobowej albo kapitałowej rejestracji dokonujemy w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez sądy rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki. Wymagane formularze dostępne są w sądach.
Adres strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ems.ms.gov.pl/

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju

BIZNES.GOV.PL to źródło informacji o usługach, które państwo świadczy dla osób prowadzących i planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Dowiesz się tutaj, jak założyć i prowadzić własną firmę, a niezbędne formalności załatwisz online.
Adres strony internetowej: www.biznes.gov.pl

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

tel: +48 22 44 38 589 / 590/592

Handel obwoźny:

tel: +48 22 44 38 590

Procedura wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Organem wydającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest Prezydent m. st. Warszawy. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( detal i gastronomia) składa się w Urzędzie dzielnicy zgodnie z usytuowaniem punktu sprzedaży napojów alkoholowych. Do wniosku o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholów ( detal i gastronomia) należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. tytuł prawny do lokalu
  2. zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
  3. decyzja SANEPIDU o zatwierdzeniu lokalu do sprzedaży napojów alkoholowych

Następnie przeprowadzane są oględziny czy usytuowanie punktu sprzedaży spełnia wymogi ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn . zm.) oraz czy jest zgodne z uchwałą Nr LXX.1924/2018 Rady m. st. Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m. st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określającą odległości punktów sprzedaży alkoholu względem tzw. „obiektów chronionych” 

Wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jest opiniowany przez Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy.

Punkt sprzedaży napojów alkoholowych musi się mieścić również w limicie określonym Uchwałą Nr X/203/2019 Rady m. st. Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m. st. Warszawy .
Jeżeli przedsiębiorca spełnia ww. warunki oraz została wydana pozytywna opinia Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy, organ zezwalający wydaje zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.