null

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa kablowej sieci elektroenergetycznej przy ul. Budowlanej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa kablowej sieci elektroenergetycznej SN na części działki ew. nr 101 z obrębu 4-08-21 przy ul. Budowlanej w Dzielnicy Targówek miasta stołecznego Warszawy.

Pouczenie:

Wszyscy uprawnieni, czyli strony postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy na każdym etapie postepowania. Jeśli chcą to Państwo zrobić, prosimy o telefon pod numer: 22 44 38 679, abyśmy mogli ustalić termin. Dokumenty można przeczytać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00. 
Publiczne ogłoszenie obwieszczenia nastąpiło 27 września 2023 r.

Podstawy prawne:

  • art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego [1]
  • art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [2]
  • art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [3]
  • art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy  oraz § 17 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy [4]

z up. Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
(-) Wojciech Pietrzak
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek

[1] t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.
[2] t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.
[3] j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.
[4] j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1817
[5] Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6725