null

Zawiadomienie dot. postępowania administracyjnego na wniosek DOM DEVELOPMENT S.A. 00-078 Warszawa Pl. Piłsudskiego 3 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Wiernej na odcinku od ul. Swojskiej do

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Warszawa, dnia 21 sierpnia 2009r.
UD-X-WOŚ-BBE-7624-21-8-09
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz 1227) oraz art. 49 i art. 61 § 4 K.p.a. zawiadamiam, że w dniu 19 sierpnia 2009r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek DOM DEVELOPMENT S.A. 00-078 Warszawa Pl. Piłsudskiego 3 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Wiernej na odcinku od ul. Swojskiej do torów kolejowych na działkach nr ew. 89/3, 89/2, 89/1, 79, 78, 77, 76, 64, 59, 58, 29, 28, 27, 24, 21, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6/2, 5/2, 4, 3/2, 3/1, 2 z obrębu 4-11-02 oraz działkach nr ew. 67, 59/3, 58/5, 70, 45/4, 78, 69, 77, 76, 73, 72, 71, 24/1, 22/1, 20, 16, 14, 12, 11/2, 8/3, 6/2, 5, 3, 9 z obrębu 4-11-05 przy ul. Wiernej w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją oraz składać uwagi i wnioski w sprawie w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kondratowicza 20 pok. 301, w godzinach pracy Urzędu tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/
Beata Bernadzka-Kłos
GŁÓWNY SPECJALISTA W WYDZIALE OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA DZIELNICY TARGÓWEK