Deklaracja dostępności Serwisu Informacyjnego Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Serwisu Informacyjnego Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (link otwiera się w nowej karcie).

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Najpoważniejsze zidentyfikowane ograniczenia dostępności:
Niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;
W niektórych materiałach multimedialnych brakuje napisów dla niesłyszących, transkrypcji oraz opisów tekstowych;
Sporadycznie pojawiają się błędy w opisach i treściach przycisków oraz linków.

Wyłączenia

Mapy
Dokumenty archiwalne opublikowane przed 23 września 2018 roku
Treści zewnętrzne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez: Fundacja Widzialni.org.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Magdalena Anyszewska
 • E-mail: rwozniak@um.warszawa.pl
 • Telefon: 22 44 38 526

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie,
 • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę. Można również złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznejBudynek Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy00-983 Warszawa, ul. Kondratowicza 20Siedziba:Wydziału Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i AnalizWydziału Architektury i Budownictwa dla DzielnicyWydziału Budżetowo - Księgowego dla Dzielnicy Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla DzielnicyWydziału Edukacji i Wychowania dla DzielnicyWydziału Gospodarowania Nieruchomościami dla DzielnicyWydziału Infrastruktury dla DzielnicyWydziału Inwestycji dla DzielnicyWydziału Kultury i Promocji dla DzielnicyWydziału Obsługi Mieszkańców dla DzielnicyWydziału Obsługi Rady DzielnicyWydziału Obsługi Urzędu i Informatyki dla DzielnicyWydziału Obsługi Zarządu DzielnicyWydziału Ochrony Środowiska dla DzielnicyWydziału Prawnego dla DzielnicyWydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla DzielnicyWydziału Zasobów Lokalowych dla DzielnicyZespołu Sportu i Rekreacji dla DzielnicyDelegatury Biura Administracji i Spraw ObywatelskichDelegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania KryzysowegoUrzędu Stanu Cywilnego[Ten opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień, które są zapewniane naszym odwiedzającym]Opis sposobu dojazduBudynek znajduje się na skrzyżowaniu ulic Ludwika Kondratowicza i 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego.Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/PieszoDojścia piesze są od ulic Ludwika Kondratowicza, 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego oraz św. Wincentego. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodniki są podzielone na pas dla pieszych i rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. słupki na przejściach, betonowe blokady przejazdu. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.AutobusemNajbliższe przystanki autobusowe: ul. Świętego Wincentego (Targówek-Ratusz 51, kierunek Żuromińska): 112,120,126,145,160,212,240,256,527, ul. Świętego Wincentego (Targówek-Ratusz 52, kierunek Kondratowicza): 112,120,126,145,160,212,240,256,527 - znajdują się w odległości około 300 m.SamochodemNajbliższe 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się bezpośrednio przy wejściu do budynku Urzędu. Dostęp do nich możliwy jest poprzez przywołanie pracownika ochrony poprzez intercom, znajdujący się przy szlabanie wjazdowym. Pozostałe miejsca dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na tymczasowym parkingu (na czas budowy metra) od południowej strony budynku Urzędu.TaksówkąNajbliższy postój taksówek znajduje się na ulicy 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego, w odległości około 50 m od wejścia do Urzędu.Wejście do budynku i obszar kontroliGłówne zadaszone wejście znajduje się w narożniku budynku przy skrzyżowaniu ulic Ludwika Kondratowicza i 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego. Dojście piesze schodami z obustronnymi poręczami, podjazd dla wózków po obydwu stronach wejścia. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia z tablicą Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Wejście jest wyposażone w drzwi obrotowe oraz w drzwi automatycznie otwierane, dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów).Hol wejściowy jest przestronny, jasny, z oznakowaniem dotykowym na posadzce, plan tyflograficzny znajduje się na wprost od wejścia. Punkt informacyjny jest po prawej stronie od wejścia. Okienka obsługi wyposażone są w przenośne pętle indukcyjne oraz dostępne jest oddzielne pomieszczenie z tłumaczem języka migowego. Na parterze znajdują się okienka obsługi klientów.Komunikacja wewnętrznaKorytarzeDostęp do korytarzy jak i pięter budynku objęty jest kontrolą dostępu. Wejście możliwe jest po wcześniejszym uzyskaniu przepustki w okienku ochrony mieszczącym się na wprost od wejścia do budynku.Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze są wydzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Wejścia do pokoi oznakowane są i tabliczkami. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Oznaczenia korytarzy znajdują się na wprost wyjścia z wind.SchodyGłówna klatka schodowa ewakuacyjna znajduje się w centralnej części budynku. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w dwustronne okrągłe poręcze. Klatki ewakuacyjne poboczne umiejscowione są w skrzydłach budynku i są ograniczone kontrolą dostępu. Wyposażone są w schody kręcone, zabiegowe oznaczone w części wewnętrznej liniami ostrzegawczymi.Windy2 windy przestronne przeszklone znajdują się w strefie ograniczonego dostępu. Oznakowanie przycisków wypukłe, oznakowane brajlem. Brak komunikatów dźwiękowych o numerze piętra.DostosowaniaW przestrzeni obsługi klienta na parterze znajdują się:elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących,oznakowaniem dotykowe na posadzce,plan tyflograficzny,pomieszczenie z dostępem do tłumacza języka migowego on-line.okienka obsługi bezpośredniej wyposażone są w przenośną pętle indukcyjną.Informacja o prawie wstępu z psem asystującymMożliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowegoDostęp do tłumacza PJM jest w wydzielonym pomieszczeniu na parterze.Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.Pomieszczenia sanitarneOgólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze przy wejściu głównym do budynku. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz W toalecie jest przestrzeń manewrowa, jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po prawej stronie od wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po lewej stronie od wejścia.Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynkuSale konferencyjne są oznakowane tabliczką. Brak pętli indukcyjnych w salach konferencyjnych, w niektórych salach konferencyjnych ograniczona jest przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się na wózku.Ewakuacja z budynkuBrak windy do celów ewakuacyjnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na portalu istnieją ułatwienia przeglądania treści przez osoby niedowidzące:
Zmiana wielkości czcionki;
Zmiana kontrastu.

Inne informacje i oświadczenia

Strona jest sukcesywnie udoskonalana pod kątem dostępności. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z „Miejskim Centrum Kontaktu 19115”.
Miejskie Centrum Kontaktu 19115 czynne jest 24/7:
tel 19115,
e-mail: kontakt@um.warszawa.pl,
Portal: https://warszawa19115.pl/(link otwiera się w nowej karcie)
Bezpłatna aplikacja 19115
Czat: https://warszawa19115.pl/czat(link otwiera się w nowej karcie)
Na stronie 19115 jest możliwość połączenia się z tłumaczem języka migowego. Informacje o usłudze tłumacza migowego online oraz usłudze tłumacza migowego można znaleźć również na stronie https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/dostepnosc-urzedu-1 (link otwiera się w nowej karcie)
Dostęp alternatywny można uzyskać kontaktując się z „Miejskim Centrum Kontaktu 19115”.
Możliwe jest odczytanie treści niedostępnej (krótsze teksty - max do 1 strony A4).Można również zarejestrować w 19115 wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej. Zarejestrowany wniosek jest przekazywany do właściciela treści.