Targówek Dzielnica m.st. Warszawy

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • LUT
  01

  Informacja o LXXIX sesji Rady Dzielnicy Targówek

  Informujemy, że LXXIX sesja Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy odbędzie się 8 lutego 2023 r. (środa) o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. L. Kondratowicza 20.

 • STY
  26

  Obwieszczenie o wydaniu Decyzji LICP 02/CP/T/2023 ul. Gościeradowska budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej

  Warszawa, 26 stycznia 2023 r. Znak sprawy: UD-X-WAB.6733.11.2022.ASZ OBWIESZCZENIE Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu decyzji nr 02/CP/T/2023 z 25.01.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej i likwidacja istniejącego odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej, na terenie działek ewidencyjnych nr: 176, 213/1, 213/7, 213/6 z obrębu 4-10-08 w rejonie ulicy Gościeradowskiej, w dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. Pouczenie: Wszyscy uprawnieni, czyli strony postępowania, mogą zapoznać się z treścią decyzji. Jeśli chcą to Państwo zrobić, prosimy o telefon pod numer: 22 44 38 678, abyśmy mogli ustalić termin. Decyzję można przeczytać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00. Jako strona postępowania mogą się Państwo odwołać od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Aby to zrobić, w piśmie proszę użyć sformułowania: „Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy”. Odwołanie muszą Państwo: • złożyć w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek lub • wysłać na adres: Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa. Odwołanie można złożyć (1) w ciągu 14 dni od wywieszenia publicznego tego obwieszczenia, co nastąpiło 26 stycznia 2023 r. Podstawy prawne: • art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) • art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) (1) Odwołanie można złożyć w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane w tym przypadku po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 • STY
  19

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie Decyzji LICP budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Oliwskiej

  Warszawa, 17 stycznia 2023 r. Znak sprawy: UD-X-WAB.6733.12.2022.JZP OBWIESZCZENIE Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN65/140-DN125/225mm, na działkach ew. nr 1, 4/3, 4/6 z obrębu 4-18-10 oraz na działkach ew. nr 4, 81, 83/5 z obrębu 4-08-21 w rejonie ul. Oliwskiej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Pouczenie: Wszyscy uprawnieni, czyli strony postępowania, mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie na każdym etapie postępowania (do dnia wydania decyzji). Jeśli chcą to Państwo zrobić, prosimy o telefon pod numer: 22 44 38 675, abyśmy mogli ustalić termin. Akta sprawy można przeczytać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia mogą Państwo: złożyć w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek lub wysłać na adres: Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa. Wnioski i zastrzeżenia można złożyć w ciągu 14 dni od wywieszenia publicznego tego obwieszczenia [1] , co nastąpiło 19 stycznia 2023 r. Podstawy prawne: art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.559, ze zm.) art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) § 17 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m. st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 6725) [1] Wnioski i zastrzeżenia można złożyć w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane w tym przypadku po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 • STY
  17

  Obwieszczenie o wydaniu Decyzji LICP Nr 01/CP/T/2023 z dnia 16.01.2023r., ul. Nowotrocka

  Warszawa, 17 stycznia 2023 r. Znak sprawy: UD-X-WAB.6733.10.2022.JZP OBWIESZCZENIE Zarząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy zawiadamia o wydaniu decyzji nr 01/CP/T/2023 z 16 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Nowotrockiej (odc. ul. Samarytanka – ul. Radzymińska) o długości ok. 760 m., na terenie dz. ew. nr 235/4-cz., 235/6-cz., 236/2-cz., 237/2, 238/2, 239/3, 240/2, 278/3-cz., 278/4-cz., 278/5-cz., 279 z obrębu 4-09-23, dz. ew. nr 23/7-cz., 24-cz. z obrębu 4-10-03 w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. Wszyscy uprawnieni, czyli strony postępowania, mogą zapoznać się z treścią postanowienia. Jeśli chcą to Państwo zrobić, prosimy o telefon pod numer: 22 44 38 675, abyśmy mogli ustalić termin. Decyzję można przeczytać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00.Jako strona postępowania mogą Państwo złożyć odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Aby to zrobić, w piśmie proszę użyć sformułowania: „Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy”.Odwołanie muszą Państwo złożyć w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek lub wysłać na adres: Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa. Odwołanie można złożyć w ciągu 7 dni od wywieszenia publiczne tego obwieszczenia, co nastąpiło 17 stycznia 2023 r. 2023 r. Na podstawie art. art. 64 oraz art. 10 § 1 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”, art. 50 ust. 1 oraz art. 51 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1817), oraz § 17 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m. st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6725).