Targówek Dzielnica m.st. Warszawy

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • LUT
  26

  Ogłoszenie w sprawie najmu miejsca postojowych – ul. Michała Ossowskiego 9(otwiera się w nowej karcie)

  O G Ł O S Z E N I E dot. wynajęcia miejsca postojowego przez mieszkańców budynku przy ul. M. Ossowskiego 9 ZGN Targówek informuje o możliwości wynajęcia miejsca postojowych (poziom 1) w garażu przy ul. Michała Ossowskiego 9. Wysokość miesięcznych opłat czynszowych z tytułu najmu miejsca postojowego wynosi 160,00 zł brutto. Kaucja za pilota wynosi 250,00 zł. Druk wniosku dostępny na stronie internetowej targowek.um.warszawa.pl/zgn (sekcja-Komunikaty i ogłoszenia) Wniosek o wynajem miejsca postojowego należy przesłać elektronicznie do ZGN Targówek na adres: sekretariat@zgntargowek.pl Uwaga: możliwość parkowania samochodów nieposiadających instalacji gazowej.

 • LUT
  23

  Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia na okres do 3 lat(otwiera się w nowej karcie)

  Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2023r. poz. 344) o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy (ul. Gościeradowska 5) w dniu 23.02.2024 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia zawierający informację o nieruchomościach położonych w Warszawie przy ul. Praskiej.

 • LUT
  22

  Decyzja LICP nr 02/TRG/CP/2024 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 300, na działkach ew. nr 39/3 i 39/5 z obrębu 4-08-17 w rejonie ul. Warszawski Świt

  OBWIESZCZENIE Zarząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy zawiadamia o wydaniu decyzji nr 02/TRG/CP/2023 z 21 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 300 (odcinek długości około 140 m) na działkach ew. nr 39/3 i 39/5 z obrębu 4-08-17 w rejonie ul. Warszawski Świt. Wszyscy uprawnieni, czyli strony postępowania, mogą zapoznać się z treścią decyzji. Jeśli chcą to Państwo zrobić, prosimy o telefon pod numer: 22 44 38 675, abyśmy mogli ustalić termin. Decyzję można przeczytać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00.Jako strona postępowania mogą Państwo złożyć odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Aby to zrobić, w piśmie proszę użyć sformułowania: „Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy”.Odwołanie muszą Państwo złożyć w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek lub wysłać na adres: Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa. Odwołanie można złożyć w ciągu 14 dni od wywieszenia publiczne tego obwieszczenia, co nastąpiło 22 lutego 2024 r. Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”, art. 50 ust. 1, art. 51 oraz art. 53 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1817), oraz § 17 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m. st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6725).

 • LUT
  21

  Informacja o posiedzeniu Komisji Rozwoju Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

  Posiedzenie Komisji Rozwoju Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy odbędzie się 21 lutego 2024 r. o godz. 20:30.