Targówek Dzielnica m.st. Warszawy

 • Letnia Akademia Magii i Ściemy

  Następne wydarzenia:

  • -

  Urząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, Stowarzyszenie "Konkluzja" oraz Teatr Rampa na Targówku zapraszają wszystkich mieszkańców Targówka i okolic do spędzania letnich weekendów ze sztuką cyrkową.

 • Letnie kino plenerowe na Targówku

  Zapraszamy na pokazy letniego kina plenerowego, które odbędą się w sześciu lokalizacjach na terenie Targówka: Dom Kultury Świt, Centrum Kultury i Aktywności, Plac Trynopolski, Arthouse Kołowa, Park Bródnowski, Dom Kultury Zacisze.

 • Letnie Koncerty na Targówku

  Następne wydarzenia:

  • -

  Zapraszamy do na Letnie koncerty na Targówku. Jak co roku w lipcowe i sierpniowe niedziele wystąpią zespoły kameralne prezentując zróżnicowany repertuar.

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • MAR
  04

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa/przełożenie elektroenergetycznych linii kablowych przy ul. Oszmiańskiej

  Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”, art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1817), oraz § 17 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m. st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6725) Zarząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek innogy Stoen Operator Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 46, złożony 25 lutego 2021 r. przez pełnomocnika, Pana Mariusza Bagińskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie/przełożeniu elektroenergetycznych linii kablowych nn 0,4kV na potrzeby usunięcia kolizji istniejących urządzeń z projektowaną zabudową, na terenie działek nr ew. 39/3, 51/1, 131 z obrębu 4-10-12 przy ul. Oszmiańskiej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Zgodnie z art. 10 § 1 „K.p.a.” stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel.: + 22 44-38-678 w godzinach pracy Urzędu. Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym umówieniu się z osobą prowadzącą sprawę – Katarzyną Cukrowską pod numerem telefonu: 22 44 38 679. Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie wskazuje się w treści tego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie nastąpiło 4 marca 2021 r.

 • LIS
  17

  Obwieszczenie dot. postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ul. Zielone Zacisze 1

  Podaje się do publicznej wiadomości, że został zgromadzony materiał dowodowy w postępowaniu o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ul. Zielone Zacisze 1

 • LIS
  17

  Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonych przy ulicy Krasiczyńskiej 3, 5, 11, Kondratowicza 23A , Turmonckiej 19, Suwalskiej 24

  Podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „BRÓDNO” zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonych przy ulicy Krasiczyńskiej 3, 5, ulicy Krasiczyńskiej 11, ulicy Kondratowicza 23A, ulicy Turmonckiej 19 i ulicy Suwalskiej 24

 • LIS
  17

  Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Piotra Skargi 63

  Podaje się do publicznej wiadomości, że został zgromadzony materiał dowodowy w postępowaniu o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Piotra Skargi 63